Upravit stránku

Reklamační řád MANVER  s.r.o. platný od 1.1.2014 
 
Tento reklamační řád stanoví práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady pro dodávky obchodní společnosti MANVER s.r.o. 

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu s občanských zákoníkem, v platném znění a vztahuje se na všechna plnění obchodní společnosti MANVER s.r.o., IČ: 28454243, se sídlem Kolín, Klejnarská 92, PSČ 280 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142681. (dále jen „dodavatel“), u nichž odběratel v záruční době řádně uplatňuje u dodavatele vady jeho plnění. Plněním dodavatele se rozumí dodávky zboží, výrobků a servisních služeb na základě kupních a/nebo servisních smluv uzavřených mezi dodavatelem a odběratelem. Odběratelem se rozumí kupující v kupních smlouvách a objednatel v servisních smlouvách. Dodavatelem se rozumí MANVER s.r.o., jako prodávající v kupních smlouvách. Odběratel uzavřením příslušné smlouvy s dodavatelem souhlasí s tímto reklamačním řádem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy.

II. Prohlídka plnění

Odběratel je povinen si plnění při převzetí plnění  řádně a s odbornou péčí zkontrolovat a prohlédnout. Prohlídku je odběratel povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Odběratel je povinen dodavateli písemně oznámit vady bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil nebo měl zjistit při prohlídce plnění, kterou je povinen provést podle prvého odstavce tohoto článku. Uplatní-li odběratel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

III. Záruka za jakost

Dodavatel poskytuje na svá plnění záruku za jakost dle občanského zákoníku.  Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky ma i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba  z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Záruční doba běží od odevzdání věci odběrateli; byla-li věc podle smlouvy odeslána, beží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud odběratel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Plyne-li z prohlášení dodavatele nebo z dokladu o předání, že dodavatel dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách. Právo odběratele z vadného plnění zakláda vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na odběratele, byť se projeví až později. Právo odběratele založí i později vzniklá vada, kterou dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Odběratel nemá právo na záruky, způsobila vadu po přechodu nebezpečí škody na věci vnější událost. To neplatí, způsobí-li vadu dodavatel.

Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí plnění odběratelem, tj. dnem uvedeným v předávacím protokolu (servisním listu), dodacím listu, případně okamžikem doručení plnění odběrateli v případě zaslání předmětu plnění. Záruční doba poskytovaná dodavatelem činí u zboží a výrobků 12 měsíců, s vyjímkou dodávek náhradních dílů a s vyjímkou servisních služeb, u nichž činí záruční doba 6 měsíců. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Záruka se kromě případů uvedených v kupní smlouvě, servisní smlouvě, obchodních podmínkách dodavatele nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zařízení, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s pokyny k užívání. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou odběratele či třetí osoby, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbání péče o zařízení, vniknutím cizích látek do zařízení (nečistot, vody, atd.), či poškozením způsobeným vyšší mocí. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku přepětí v rozvodové síti. Na zařízení s porušenými ochranými pečetěmi, nálepkami, sériovými čísly, nebo nesoucí znaky nekvalifikované opravy se záruka nevztahuje.

Právo odběratele z vadného plnění nejsou dotčena, způsobíli vadu použití věci, kterou odběratel předal dodavateli. To neplatí, prokáže-li dodavateli, že na nevhodnost předané věci odběratele včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zajistit. Odběratel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

IV. Vyřízení reklamace

Odběratel je povinen vadu plnění oznámit dodavateli, a to v sídle společnosti  MANVER s.r.o., Kolín, Klejnarská 92, PSČ 280 02, tel.: 321 674 588, e-mail: info@manver.cz.

Na základě oznámení vady zjistí dodavatel, o jaké plnění a vadu plnění se jedná. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má odběratel právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Odběratel sdělí dodavateli, jaké právo zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže odběratel změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li odběratel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li, že vady neodstraní, může odběratel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li odběratel své právo včas, má práva podle § 2107 občanského zákoníku, tedy:

► Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má právo na odstranění vady. anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

► Dokud neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí odběrateli způsobit nepřiměřené náklady.

►Neodstraní-li dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může odběratel požadovat slevu z kupní ceny. anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže odběratel změnit bez souhlasu dodavatele.

 Neoznámí-li odběratel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V případě, že se nejedná o vadu plnění, na kterou se vztahuje záruka dodavatele, oznámí toto odběrateli. V opačném případě, nebo pokud nebude jisté, zda se jedná o vadu plnění krytou zárukou dodavatele, vyhotoví dodavatel zprávu o přijetí reklamace, kterou zašle odběrateli k potvrzení. Na základě potvrzené zprávy o přijetí reklamace dodavatel vyhodnotí vadu plnění, příp. za tímto účelem vyšle k odběrateli svého pracovníka, a s odběratelem se dohodne, jakým způsobem bude reklamace řešena. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má odběratel právo, aby tato byla bezplatně odstraněna, a dodavatel je povinen vadu ve lhůtách dle tohoto reklamačního řádu odstranit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby předmět plnění dodavatele mohl být řádně využíván jako věc bez vady, má odběratel právo na výměnu předmětu plnění nebo jeho součástí. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání tomu, aby předmět plnění dodavatele mohl být řádně užíván jako věc bez vady, má odběratel právo na slevu z ceny plnění. V případě zásahu pracovníka dodavatele u odběratele sepíše pracovník dodavatele zprávu od servisního technika, ve které popíše vadu, způsob jejího odstranění, zda byla odstraněna, případně, že se jedná o vadu neodstranitelnou. Reklamace, včetně odstranění vady, by měla být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. Dodavatel si vyhrazuje v nezbytných případech možnost jednostranného prodloužení této lhůty. V průběhu reklamačního řízení může být ze strany dodavatele poskytnuto odběrateli náhradní zařízení, aby nedošlo k narušení provozu odběratele. Na základě zprávy o přijetí reklamace příp. zprávy od servisního technika dodavatel uzná reklamaci jako oprávněnou nebo reklamaci jako neoprávněnou odmítne. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí odběratele předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písmeně).

V. Závěrečná ustanovení

Reklamační  řád  společnosti  MANVER s.r.o.,  IČ: 28454243, se sídlem Kolín,  Klejnarská 92, PSČ 280 02, zapsané do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 142681, se  řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem, dále pak dobrými mravy. Společnost MANVER s.r.o. si vyhrazuje tento reklamační řád kdykoliv změnit. 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti