Obchodní podmínky společnosti MANVER s.r.o., sídlo: Klejnarská 92, Kolín IV, 280 02 Kolín, IČO: 28454243, DIČ: CZ28454243, společnosti zapsané v OR vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 142681    

Platnost a závaznost obchodních podmínek

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou nedílnou součástí všech smluv o prodeji zboží (dále také jako „kupní smlouva“) uzavřených mezi společností MANVER s.r.o. jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a jeho odběrateli (dále jen „kupující“). Neplatí pro smlouvy, v nichž byly vysloveně sjednány jiné podmínky.

1.2. Jestliže by některá ustanovení těchto OP nebo smluv, jejichž součástí tyto OP jsou, byla neplatná, nebo se stala neplatnými později, nebudou tím zbývající ustanovení uvedených smluvních dokumentů dotčena. Neplatná smluvní ustanovení nahradí smluvní strany ustanoveními jinými, která budou nejvíce odpovídat právnímu a obchodnímu účelu ustanovení nahrazených. Změny jsou platné pouze v písemné podobě po dohodě smluvních stran.

1.3 Každou změnu OP oznámí prodávající kupujícímu nejpozději jeden měsíc přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to písemně, e-mailem nebo vyvěšením na internetových stránkách prodávajícího. Kupující je oprávněn nejpozději čtrnáct dnů přede dnem účinnosti změny OP změnu odmítnout a kupní smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce sedmi dnů ode dne doručení výpovědi prodávajícímu. Pokud kupující změnu neodmítne do dne stanoveného výše, platí, že se změnou OP souhlasí. Na tento důsledek prodávající kupujícího v oznámení o změně OP zvláště upozorní. Ke změnám OP prodávající přistoupí vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.

1.4 Právní vztahy vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi společností MANVER s.r.o. a třetím subjektem se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2. Uzavírání smluv

2.1. UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY DLE § 2079 A NÁSL. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

2.1.1. Jakékoli cenové kalkulace prodávajícího adresované kupujícím mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ani návrhem na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.1.2. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v okamžiku, kdy je podepsána oprávněnými zástupci prodávajícího a kupujícího. Návrh na uzavření smlouvy (potvrzení objednávky) učiněný v písemné formě, tj. návrh samotné kupní smlouvy, který je adresován kupujícímu, musí být kupujícím přijat ve lhůtě 7 (sedmi) dnů ode dne odeslání ze strany prodávajícího. Nebude-li potvrzení objednávky přijato ve lhůtě uvedené v předchozí větě, návrh na uzavření smlouvy (potvrzení objednávky) zaniká. K zachování sedmi denní lhůty postačí, bude-li sedmý den návrh kupní smlouvy, resp. kupní smlouva odeslána prodávajícímu.  

2.1.3. Slovem "smlouva" používaným v následujících ustanoveních OP se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejíž nedílnou součástí tyto OP vždy jsou.

2.1.4. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu (nebo jiné, kupujícím označené osobě) zboží v souladu s podmínkami této smlouvy, zejména v dohodnutém termínu, množství a kvalitě a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. A kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

2.2. UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RÁMCOVÉ KUPNÍ SMLOUVY DLE § 1746 ODST. 2 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

2.2.1. Ujednání článku 2.2. těchto OP platí pouze pro případy, kdy mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena rámcová kupní smlouva ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Tato část OP upravuje uzavření jednotlivých dílčích kupních smluv na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran uvedená v ostatních článcích OP pak plat í o pro rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím.

2.2.2. Kupující je oprávněn doručit v průběhu trvání právního vztahu, vyplývajícího z rámcové kupní smlouvy, prodávajícímu objednávku na dodání zboží (dále jen „závazná objednávka“). Ze závazné objednávky musí být zřejmé, že kupující má úmysl kupní smlouvu s prodávajícím uzavřít a zároveň z ní musí vyplývat vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán v případě přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat alespoň identifikaci kupujícího (název / jméno a příjmení, IČ / rodné číslo, DIČ, sídlo / bydliště, email, telefon, bankovní spojení, označení osoby oprávněné jednat za objednatele), požadované zboží. Každá závazná objednávka musí být prodávajícímu doručena písemně (faxem, emailem, poštou) nebo předána prodávajícímu osobně, přičemž prodávající tuto závaznou objednávku potvrdí.

2.2.3.  V případě, že prodávajícímu je doručena závazná objednávka, která má všechny náležitosti uvedené v čl. 2.2.1. těchto OP a ze které vyplývá vůle kupujícího být kupní smlouvou vázán, považuje se tato závazná objednávka za návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího ve smyslu ust. § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy ze strany kupujícího je pro kupujícího závazný.

2.2.4. Prodávající se zavazuje potvrdit kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení závazné objednávky přijetí závazné objednávky (poštou, faxem, e-mailem, ústně nebo osobně) nebo informovat kupujícího, že jeho závaznou objednávku nepřijímá. Závazná objednávka se považuje za přijatou prodávajícím okamžikem potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.

2.2.5. Okamžikem potvrzení závazné objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu je uzavřena dílčí kupní smlouva. Prodávajícím potvrzená závazná objednávka nebo upravená závazná objednávka je smluvními stranami považována za platnou dílčí kupní smlouvu. Na základě takto uzavřené kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu jím objednané zboží a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2.6. Na základě kupujícím odeslané závazné objednávky může dojít k uzavření dokumentu s názvem kupní smlouva. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena v okamžiku, kdy je podepsána oprávněnými zástupci prodávajícího a kupujícího. Závazná objednávka se pak stává podkladem pro uzavření kupní smlouvy a tvoří přílohu č. 1 kupní smlouvy.

2.2.7. V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že kupní smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednaná věc již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodána. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.

3. Cena zboží

3.1. Cena zboží se sjednává jako smluvní. Kupující je povinen se před uzavřením kupní smlouvy seznámit s cenou zboží.

3.2. Pro případ převzetí zboží kupujícím bez předchozího seznámení se s prodávajícím předloženou kupní cenou se strany dohodly, že za kupní cenu považují údaj uvedený na faktuře.

3.3. Cenou za výrobek se rozumí cena bez DPH ze skladu prodávajícího EXW MANVER s.r.o., Klejnarská 92, 280 02 Kolín podle INCONTERMS 2000. DPH bude účtována podle platných předpisů ke dni vystavení daňového dokladu.

4. Doprava zboží

4.1 Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, zajišťuje dopravu zboží kupujícímu prodávající podle přepravních zvyklostí MANVER s.r.o., tj. zásilky do 50 kg zasílá prodávající prostřednictvím služby PPL a TOPTRANS, zásilky nad 50 kg zasílá prodávající prostřednictvím služby TOPTRANS. Kupující se zavazuje uhradit cenu přepravy.  

5. Dodávka zboží a balen

5.1. Dodávka se považuje za splněnou:
a) oznámením prodávajícího kupujícímu, že zboží je připraveno k převzetí v případě osobního odběru zboží kupujícím nebo
b) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě na místo určené kupujícím.

5.2 Přejímku zboží provádí pověřený zaměstnanec prodávajícího se zástupcem kupujícího respektive dopravce. Výsledkem přejímky zboží je potvrzení dodacího respektive přepravního listu.

​​​​​5.3. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

5.4 Pokud není dohodnuto jinak, je zboží baleno standardním způsobem (ochranná folie, karton, paleta, bedna) podle typu zboží a přepravy. Standardní balení nechrání zboží před hrubou manipulací.

​​​​​5.5. Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení kupní ceny odpovídající skutečně dodanému množství zboží.

​​​​​​5.6. Na přání kupujícího poskytne prodávající dle svých nejlepších znalostí a zkušeností technickou konzultaci ohledně použití a využití výrobku. Za výsledky, které uživatel dosáhne, však nemůže být převzata záruka a prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

5.7. Kupující je povinen přijmout zboží dodané prodávajícím podle smlouvy a to i tehdy, jde-li o dílčí dodávku. Nedodržení sjednaných dodacích lhůt prodávajícím nezakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy.

5.8. V případě, že se kupující dostane s převzetím zboží do prodlení, může prodávající, poté co se marně pokusil kupujícího přesvědčit převzít zboží v dodatečné přiměřené lhůtě, předmětné zboží prodat třetí osobě či s ním jinak naložit dle vlastního uvážení.​​​​​​

5.9. Prodávající je oprávněn odložit dodání zboží, pokud kupující nesplnil své povinnosti, jejichž splnění mělo dle smlouvy předcházet dodání zboží, anebo pokud prodávající po vzniku smlouvy zjistil okolnosti, které právem vzbuzují obavu, že kupující nesplní své smluvní a platební závazky (nezaplatil ve sjednané lhůtě předchozí dodávky).

​​​​​​5.10. Nedohodnou-li se prodávající a kupující výslovně písemně jinak, není prodávající povinen převzít zboží dodané kupujícím zpět, to neplatí pro oprávněné reklamace.

6. Platební podmínky

6.1. Není-li výslovně písemně dohodnuto nebo na jednotlivé faktuře uvedeno jinak, je kupní cena splatná do 14 dnů od vystavení faktury.

​​​​​6.2. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení zálohy na kupní cenu. Záloha na kupní cenu bude uhrazena na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím. Po uhrazení zálohové faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována.

​​​​​​6.3 Kupní cena bude kupujícím uhrazena některým z následujících způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. nadstandardního balení věci:
a) platba v hotovosti v pokladně prodávajícího při osobním převzetí zboží kupujícím v sídle nebo provozovně prodávajícího,
b) platba bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,
c) platba na dobírku při doručení věci na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v závazné objednávce.

Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře. Za den splnění peněžitého závazku v případě bezhotovostního převodu se považuje den připsání částky na účet prodávajícího. 

7. Sankce z kupní smlouvy

7.1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.​​​

7.2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty však nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit prodávajícímu kupní cenu nebo část kupní ceny, s níž je kupující v prodlení.

​​​​​​7.3 Pro případ prodlení kupujícího s převzetím věci, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

8. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody na zboží, odpovědnost za vady

8.1. Kupující nabývá vlastnické právo k věci převzetím věci a úplným zaplacením kupní ceny. Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává vlastníkem věci prodávající. 
Dostane-li se kupující do prodlení s placením, má prodávající právo žádat kupujícího o vrácení nezaplaceného zboží, a to na náklady a nebezpečí kupujícího. Kupující je povinen k tomuto účelu umožnit prodávajícímu volný přístup do budov a na pozemky, kde je takové zboží uloženo. Vzetí zboží zpět podle tohoto ustanovení nemá účinky odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen se zbožím, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, zacházet tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, zničení, krádeži či ztrátě. Kupující nesmí po dobu trvání výhrady vlastnictví zboží zcizit, zastavit nebo jinak zatížit právy třetích osob.

8.2. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího také tehdy, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

​​​​​​​8.3 Předá-li prodávající dopravci věc pro přepravu kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

​​​​​​​8.4. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Toto se však nepoužije, uplatní-li kupující právo žádat dodání náhradní věci nebo od kupní smlouvy odstoupil.

​​​​​​​8.5. Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.

​​​​​​​8.6 Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

​​​​​​​8.6.1. Reklamace vad kupujícího musí obsahovat zejména tyto náležitosti: identifikaci příslušné závazné objednávky nebo číslo příslušné faktury nebo dodacího listu, název zboží, vzorky vadného zboží, popis vady, požadavek na způsob vyřízení reklamace.

​​​​​​​8.6.3. V případě vad věci, které byly kupujícím řádně a včas reklamovány, a které prodávající uznal za oprávněné, může kupující vůči prodávajícímu dle své volby uplatnit kterýkoli z níže uvedených nároků.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

​​​​​​​8.7. Prodávající neručí za vady vzniklé dlouhým nebo neodborným skladováním, případně zpracováním zboží v rozporu s návody nebo jeho určením anebo s pokyny výrobce. Dále neručí za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací, jakož i za vady zboží vzniklé tím, že při jeho montáži nebo aplikaci nebylo použito správné nářadí, přístroje a příslušenství.

​​​​​​​8.8. Kupující převzetím zboží potvrzuje, že je seznámen s technickými parametry zboží a je povinen zajistit odbornou instalaci v souladu s normami ČSN a EU včetně zajištění odbornosti pracovníků obsluhy a servisu. Posouzení vhodnosti zboží a jeho aplikace je na vlastní odpovědnost kupujícího.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě podstatného porušení povinnosti Kupujícího vyplývající ze smlouvy. Za podstatné porušení povinnosti Kupujícího se považuje zejména:

​​​​​​9.1.1. Kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, zálohy na kupní cenu, o více než 15 dnů

​​​​​​​9.1.2. vůči Kupujícímu je zahájeno insolvenční řízení nebo je zahájeno exekuční řízení vůči Kupujícímu

​​​​​​​9.2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.  

​​​​​​​9.3. Odstoupí-li Prodávající od smlouvy z důvodů porušení povinností ze strany Kupujícího, má Prodávající nárok na náhradu již vynaložených nákladů, rozpracovanost, dopravní náklady, balné apod. V případě výrobku zákaznického řešení (nelze prodat třetí osobě) má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 100% z kupní ceny. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Prodávajícího adresované Kupujícímu. Prodávající má rovněž nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů v plné výši (tj. především poštovné, balné apod.).

10. Vyšší moc

10.1. Prodávající není odpovědny za porušení svých povinností, pokud v jejich plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat vady zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny případem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.

10.2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci v době před smluvenou lhůtou plnění (dodací lhůtou), jsou nároky kupujícího z uzavřené smlouvy proti prodávajícímu - nejde-li o dodatečné plnění - vyloučeny.

​​​​​​10.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, je prodávající povinen neprodleně písemně kupujícího o jejich vzniku a charakteru informovat, případně pokud to je známo, uvést zda vůbec a kdy bude moci své povinnosti dodatečně splnit. Pominou-li okolnosti vyšší moci, je prodávající povinen své povinnosti ze smlouvy vůči kupujícímu dodatečně splnit, ledaže kupující již na dodatečném splnění netrvá.

11. Náhrada škody

11.1. Aniž by tímto ustanovením byla dotčena platnost jiných ustanovení OP, jsou veškeré nároky na náhradu škody kupujícího proti prodávajícímu v souvislosti se smlouvou omezeny výší ceny zaplacené za zboží dodané kupujícímu, přičemž prodávající odpovídá jen za škodu, kterou způsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením použitelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

​​​​​​​12.2. Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu čiv souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ"). Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.“

​​​​​​​12.3. V případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo kterékoli ustanovení smluv, jejichž součástí tyto OP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení OP ve smlouvách, jejichž součástí tyto OP jsou.

​​​​​​​12.4. Není-li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Elektronickou poštou je oprávněna doručovat pouze společnost MANVER s.r.o. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

​​​​​​​12.5.  Tyto OP se použijí přednostně před OP podmínkami smluvních partnerů. Obchodní podmínky smluvního partnera - kupujícího se nepoužijí, a to ani tehdy, jsou-li takové obchodní podmínky uvedeny v objednávkách kupujícího nebo je na ně v objednávkách nebo požadavcích kupujícího odkazováno nebo které jsou kupujícím jinak navrhovány, a to i v tom případě, nebyly-li takové odchylné podmínky kupujícího společností MANVER sr.o. odmítnuty.

​​​​​​​12.6. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury déle než 40 dní, předá prodávající řešení pohledávky za kupujícím k mimosoudnímu vymáhání. K rozhodčímu řízení bude přistoupeno až v případě neúspěšného mimosoudního vymahání.​​


​​​​​​​Tyto OP nabyly platnosti a účinnosti dnem 1.1.2014.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti